Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας το νέο “Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης- Μαΐου 2018”.

Η έναρξη ισχύος του Δελτίου σύμφωνα με την υπ. αριθ. Δ3(α)/44071 /11-06-2018 απόφαση είναι :

• Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 15/06/2018.
• Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 02/07/2018.
• Για τα φαρμακεία από 26-07-2018.

Πηγή:
www.moh.gov.gr

b2b.peifasyn.gr