Όροι χρήσης

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, www.peifasyn.gr, καλούμενος στη συνέχεια “ιστοσελίδα” δημιουργήθηκε και ενημερώνεται από το συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ Π.Ε.», που εδρεύει στον Αγ.Ι. Ρέντη, επί της οδού Αγ, Ι. Ρέντη 98, έχει δε ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση και επικοινωνία των χρηστών – επισκεπτών του. Η πρόσβαση σε αυτόν και η χρήση του υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. και των χρηστών – επισκεπτών του. Ειδικότερα:

1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.

Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα ανήκουν στον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. ή στους τρίτους παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή/και στους δικαιοπαρόχους αυτών. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών, καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πάροχο του περιεχομένου, δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/και την ταυτότητα του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

2. Περιορισμός ευθύνης ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.

Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Οι χρήστες – επισκέπτες παραμένουν οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την προσήκουσα έρευνα, επαλήθευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. δεν ευθύνεται για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών. Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, των χρηστών – επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο πινάκων ανακοινώσεων ή ομάδων συζήτησης που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς και για κάθε μεταδιδόμενη πληροφορία η οποία διαθέτει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό και υβριστικό περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση παρόμοιων μηνυμάτων ή πληροφοριών, καθώς και όσων επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη. Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο. Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών – επισκεπτών, καθώς και οιωνδήποτε τρίτων που τυχόν θίγονται, για οιαδήποτε παράνομη πράξη, παράλειψη, ανακρίβεια σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. δεν υποχρεούται να εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα, πέραν των περιπτώσεων προφανούς προσβολής εννόμων δικαιωμάτων) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη.

3. Ευθύνη των χρηστών – επισκεπτών

Ο εκάστοτε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα έχοντας νόμιμους σκοπούς και με νόμιμους τρόπους, έτσι ώστε να μην εμποδίζει ή περιορίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστή ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να αποκλειστεί από την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

4. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – διασφάλιση απορρήτου

Ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ έχει θεσπίσει την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, την οποία τηρεί σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικών δεδομένων που διενεργεί.

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες σελίδες που απευθύνονται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς – μέλη και πελάτες του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. και των θυγατρικών του εταιρειών και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτή αγαθών/υπηρεσιών προϋποθέτει την γνωστοποίηση από τους χρήστες προς τον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. των στοιχείων που κατά την κρίση του είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται κατά την κρίση του για την ολοκλήρωση της παροχής. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικειοθελώς εισάγει για το σκοπό πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Κάθε χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για χρήση, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων από τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών που αυτός αιτείται μέσω της ιστοσελίδας.

H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. μέσω της ιστοσελίδας διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ - GDPR)

Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.

Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων, εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει ρητή ειδική συγκατάθεση για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων από τον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε ή να ασκήσει κάθε δικαίωμα που παρέχει ο Νόμος στα υποκείμενα των δεδομένων, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@peifasyn.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Απόρρητο Συναλλαγών: Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ., είναι εμπιστευτικές και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών που επιλέγει ο εκάστοτε χρήστης από την ιστοσελίδα.

5. Όροι χρήσης ιστολογίου

Στην ιστοσελίδα λειτουργεί ιστολόγιο (blog) ενημέρωσης, πληροφόρησης, διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες της να σχολιάζουν καταθέτοντας τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους, τους προβληματισμούς τους και την εποικοδομητική κριτική τους, σύμφωνα με τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Δεοντολογίας Χρηστών Internet (NETIQUETTE). O εγγεγραμμένος χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστολογίου της παρούσας ιστοσελίδας. Οι διαχειριστές του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του ιστολογίου, να ελέγχουν το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους εγγεγραμμένους χρήστες του στις υπηρεσίες του ιστολογίου, οπότε δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστολογίου για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστολογίου.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστολογίου ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστολογίου.
8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).
9. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για τη διαφήμιση προϊόντων, υπηρεσιών ή άλλων ιστοσελίδων.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα να ακολουθούν τους κάτωθι κανόνες:
1) Οιοδήποτε σχόλιο προς ανάρτηση/δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένο στα ελληνικά.
2) Δεν θα χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα, καθόσον ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής ερμηνεύεται ως υψωμένος τόνος φωνής.
3) Απαγορεύεται η αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας είτε δημόσια είτε με προσωπικά μηνύματα.
4) Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική απόδοση του περιεχομένου άλλης ιστοσελίδας ή άλλης έντυπης ή μη πηγής με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την παραπομπή στην πηγή με σχετικό ενεργό link (σύνδεσμο), εφόσον πρόκειται για ιστοσελίδα.

Οι χρήστες του ιστολογίου αποδέχονται ότι οι διαχειριστές του ιστολογίου διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του ιστολογίου. Επίσης, οι διαχειριστές του ιστολογίου διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. επιφυλάσσεται να αξιώσει από τον υπεύθυνο χρήστη κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από συμπεριφορά χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες όρους

6. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι, καθώς και οι σχέσεις των χρηστών – επισκεπτών και του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. διέπονται από τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν. Οιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη με το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το Website χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

7. Γενικά

Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

Η από μέρους των χρηστών – επισκεπτών πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. επιβεβαιώνει ότι έχουν κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα του, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
b2b.peifasyn.gr