Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

personaldata@peifasyn.gr

 • Εισαγωγή

Στα πλαίσια της καθημερινής δραστηριότητας και λειτουργίας τoy, ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. επεξεργάζεται ένα εύρος δεδομένων φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων:

 • Υφιστάμενων υπαλλήλων, υπαλλήλων που αποχώρησαν και υποψηφίων υπαλλήλων
 • Συνεταιριστών, πελατών, προμηθευτών και λοιπών συνεργατών

Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εν λόγω κατηγοριών φυσικών προσώπων, ο οργανισμός υπόκειται σε κανονισμούς, οι οποίοι ορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής των συγκεκριμένων διαδικασιών και τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζονται με σκοπό την προστασία των δεδομένων.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να ορίσει τη σχετική νομοθεσία και να περιγράψει τα βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με αυτήν.

Ο έλεγχος αυτός εφαρμόζεται στο σύνολο των συστημάτων, ανθρώπινων πόρων και διαδικασιών που συνιστούν τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, των υπαλλήλων, των προμηθευτών και λοιπών τρίτων μερών που έχουν πρόσβαση στα συστήματα του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε.

 

 • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

 • Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές πτυχές της νομοθεσίας, η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίον ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. εκτελεί τις δραστηριότητες επεξεργασίας πληροφοριών. Σε περίπτωση παραβίασης ή διαρροής προσωπικών δεδομένων, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, στο πλαίσιο του Κανονισμού GDPR, με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασφάλιση της συμμόρφωσης του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. με τον Κανονισμό GDPR και άλλες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και η δυνατότητα απόδειξης της συμμόρφωσης σε κάθε χρονική στιγμή, συνιστούν την πολιτική του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε.

 

 • Ορισμοί

Οι όροι Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Επεξεργασία, Υποκείμενο, Υπεύθυνος Επεξεργασίας, Εκτελών την Επεξεργασία, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Κανονισμός GDPR.

 

 • Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Κανονισμός GDPR στηρίζεται σε έναν αριθμό θεμελιωδών αρχών, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

(a) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).

(β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δε θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»).

(γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).

(δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).

(ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

(στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπου που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 («λογοδοσία»).

Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. θα διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με όλες τις προαναφερόμενες αρχές, τόσο ως προς τις υπάρχουσες δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελεί, όσο και ως προς την εισαγωγή νέων μεθόδων επεξεργασίας, όπως νέα συστήματα ΙΤ.

 

 • Δικαιώματα φυσικού προσώπου

Βάσει του Κανονισμού GDPR, το φυσικό πρόσωπο διαθέτει μία σειρά δικαιωμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 1. Το δικαίωμα ενημέρωσης
 2. Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
 3. Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων
 4. Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»)
 5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 6. Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 7. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων
 8. Δικαιώματα αναφορικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Κάθε ένα από τα προαναφερόμενα δικαιώματα υποστηρίζεται από τις κατάλληλες διαδικασίες εντός του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε., οι οποίες επιτρέπουν την ανάληψη σχετικής δράσης εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζει ο Κανονισμός GDPR. Τα χρονοδιαγράμματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1 – Χρονοδιάγραμμα ανταπόκρισης στα αιτήματα των υποκειμένων

Αίτημα υποκειμένου Χρονοδιάγραμμα
Δικαίωμα ενημέρωσης Κατά τη συλλογή των δεδομένων (όταν συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο) ή εντός ενός μήνα (όταν συλλέγονται από τρίτη πηγή).
Δικαίωμα πρόσβασης Ένας μήνας
Δικαίωμα διόρθωσης Ένας μήνας
Δικαίωμα διαγραφής Χωρίς μη αιτιολογημένη καθυστέρηση
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Χωρίς μη αιτιολογημένη καθυστέρηση
Δικαίωμα φορητότητας Ένας μήνας
Δικαίωμα εναντίωσης Κατά τη λήψη του αιτήματος
Δικαιώματα αναφορικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

 

 • Βάση νομιμότητας επεξεργασίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR, υπάρχουν έξι (6) εναλλακτικοί τρόποι, μέσω των οποίων μπορεί να στοιχειοθετηθεί η βάση νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αποτελεί μέρος της πολιτικής του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε., ο εντοπισμός της κατάλληλης βάσης επεξεργασίας και η καταγραφή του, σύμφωνα με τον Κανονισμό. Οι προαναφερθέντες εναλλακτικοί τρόποι περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν.

 • Συγκατάθεση

Εάν η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για λόγους που υπαγορεύονται από τον Κανονισμό GDPR, ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. θα ζητά πάντοτε τη γραπτή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων προκειμένου να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα τελευταία. Σε περίπτωση ανηλίκων ηλικίας έως 16 ετών, θα ζητείται η γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού. Ο οργανισμός θα παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων κατά τη λήψη της συγκατάθεσης τους. Η πληροφόρηση αυτή θα παρέχεται σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με τη χρήση σαφούς και απλής διατύπωσης και χωρίς κόστος.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα δε συλλεχθούν από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, αλλά από τρίτη πηγή, η παραπάνω πληροφόρηση θα παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη συλλογή των δεδομένων και οπωσδήποτε ενός (1) μηνός.

 • Εκτέλεση σύμβασης

Στην περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης μεταξύ του οργανισμού και του υποκειμένου των δεδομένων, δεν απαιτείται γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου. Πρόκειται για περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύμβαση δε μπορεί να συναφθεί και να εκτελεστεί χωρίς επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

 • Έννομη υποχρέωση

Εάν η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του οργανισμού, δεν απαιτείται γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου. Παράδειγμα αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οργανισμός απαιτείται να συμμορφωθεί με την εργατική ή τη φορολογική νομοθεσία.

 • Ζωτικά συμφέροντα των υποκειμένων

Στην περίπτωση κατά την οποία τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων ή άλλων φυσικών προσώπων, η διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νόμιμη βάση της επεξεργασίας. Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. θα διατηρεί εύλογες και τεκμηριωμένες αποδείξεις ότι πρόκειται για τέτοιου είδους περίπτωση, κάθε φορά που η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για αντίστοιχους λόγους.

 • Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον

Όταν ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. χρειάζεται να εκπληρώσει καθήκον, το οποίο πιστεύει ότι εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί, τότε δεν θα απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου. Η αξιολόγηση του δημοσίου συμφέροντος ή της δημόσιας εξουσίας θα καταγράφεται και η καταγραφή θα χρησιμοποιείται ως εύλογη και τεκμηριωμένη απόδειξη, όταν και όπου απαιτείται.

 • Έννομα συμφέροντα

Εάν η επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. και κρίνεται ότι δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων με σημαντικό τρόπο, τότε το έννομο συμφέρον του οργανισμού μπορεί να οριστεί ως η νόμιμη βάση της επεξεργασίας. Και σε αυτήν την περίπτωση, η νόμιμη βάση επεξεργασίας θα πρέπει να καταγράφεται και να τεκμηριώνεται.

 

 • Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλετε στον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.Π.Ε. διατηρούνται για τα εξής χρονικά διαστήματα:

 • Διεύθυνση email για την αποστολή newsletter : για αόριστο χρονικό διάστημα, μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Βιογραφικά σημειώματα: για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αποστολής τους στον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.Π.Ε.

 

 • Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό

Ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. έχει υιοθετήσει την αρχή της προστασίας δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και θα διασφαλίζει ότι ο ορισμός και ο σχεδιασμός κάθε νέου συστήματος ή κάθε σημαντικής αλλαγής υφιστάμενου συστήματος, το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, θα λαμβάνει υπόψη ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μίας ή περισσότερων μελετών εκτίμησης του αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Η μελέτη εκτίμησης του αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων θα περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίον η προτεινόμενη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι τόσο απαραίτητη όσο και σχετική με τους σκοπούς επεξεργασίας.
 • Αξιολόγηση του επιπέδου του κινδύνου που φέρει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τα υποκείμενα αυτών.
 • Περιγραφή των ελέγχων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί και την απόδειξη της συμμόρφωσης του οργανισμού με τη νομοθεσία.

Η χρήση τεχνικών, όπως ο περιορισμός των δεδομένων και η ψευδωνυμοποίηση θα λαμβάνεται υπόψη, όπου κρίνεται κατάλληλη και εφικτή.

 

 • Συμβάσεις που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο ΠΕ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. θα διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τρίτο μέρος, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη, που θα δεσμεύει το τρίτο μέρος με τον οργανισμό και θα περιλαμβάνει την πληροφόρηση και τους όρους που ορίζει ο Κανονισμός GDPR.

 

 • Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες

Οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται προσεκτικά πριν την εκτέλεσή τους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πραγματοποιούνται εντός των ορίων που θέτει ο Κανονισμός GDPR. Οι αποφάσεις περί διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες εξαρτάται μερικώς από την κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την επάρκεια του επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων που προσφέρει η τρίτη χώρα, το οποίο ενδέχεται να μεταβάλλεται.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου θα υπόκεινται σε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες, οι οποίες αναφέρονται ως Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες και απονέμουν ρητώς εκτελεστά δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων.

 

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)

Ένας καθορισμένος ρόλος Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων απαιτείται, βάσει του Κανονισμού GDPR, εάν ο οργανισμός είναι δημόσιος φορέας, εάν πραγματοποιεί πράξεις επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας ή εάν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων απαιτείται να έχει ένα επαρκές επίπεδο γνώσης και μπορεί είτε να είναι μέλος του προσωπικού του οργανισμού είτε να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. δεν απαιτείται να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Παρά ταύτα, για κάθε ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. τα υποκείμενα των δεδομένων και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης personaldata@peifasyn.gr.

 

 • Γνωστοποίηση παραβίασης

Είναι πολιτική του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών, σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR, όταν πραγματοποιείται μία παραβίαση προσωπικών δεδομένων, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά εντός 72 ωρών. Η παραπάνω διαδικασία θα εκτελείται σε αντιστοιχία με το Πλάνο Αντίδρασης της Εταιρίας σε Περιστατικό Παραβίασης, το οποίο ορίζει τη συνολική διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών που αφορούν στην ασφάλεια πληροφοριών.

 

 • Συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε. συμμορφώνεται πάντοτε με την αρχή της λογοδοσίας του Κανονισμού GDPR, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

 • Η βάση νομιμότητας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι σαφής και ξεκάθαρη.
 • Ορίζεται πρόσωπο επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως προς την προστασία δεδομένων, εντός του οργανισμού.
 • Το σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατανοεί τις ευθύνες του αναφορικά με την τήρηση καλών πρακτικών προστασίας δεδομένων.
 • Το σύνολο του προσωπικού έχει εκπαιδευθεί επί της προστασίας δεδομένων.
 • Τηρούνται οι κανονισμοί που αφορούν στη συγκατάθεση του υποκειμένου.
 • Υφίστανται κανάλια επικοινωνίας που επιτρέπουν στα υποκείμενα των δεδομένων να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα. Σχετικά αιτήματα εξυπηρετούνται αποτελεσματικά.
 • Πραγματοποιούνται τακτικές αναθεωρήσεις των διαδικασιών που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.
 • Η προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό υιοθετείται για κάθε νέα διαδικασία ή σύστημα και για κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται σε σύστημα ή διαδικασία του οργανισμού.
 • Καταγράφεται η ακόλουθη τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας:
  • Επωνυμία οργανισμού και σχετικές πληροφορίες επικοινωνίας
  • Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
  • Κατηγορίες υποκειμένων και προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία
  • Κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων
  • Χρονοδιαγράμματα τήρησης προσωπικών δεδομένων
  • Σχετικοί τεχνικοί και οργανωτικοί έλεγχοι

Οι προαναφερόμενες ενέργειες αναθεωρούνται σε τακτική βάση, στα πλαίσια της διαδικασίας διαχείρισης που αφορά στην προστασία δεδομένων.

b2b.peifasyn.gr