Η διοίκηση του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. αποτελείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ) τα μέλη των οποίων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού και έχουν 3ετή θητεία. Το ένα μέλος του Δ.Σ είναι εργαζόμενος που εκλέγεται από τους εργαζόμενους του Συνεταιρισμού.


 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση, μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, δίνοντας τις αναγκαίες κατευθυντήριες οδηγίες.
 

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ) είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της διαχείρισης των οικονομικών, της τήρησης του νόμου και του Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
 

Γενική Διεύθυνση Ομίλου

Η διοίκηση του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. συνεργάζεται στενά με το Γενικό Διευθυντή κο Μουχτή Θανάση για τη χάραξη της στρατηγικής του Ομίλου, την ανάπτυξη του Συνεταιρισμού και την αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών της επιχείρησης
 
b2b.peifasyn.gr