Όροι διαγωνισμού Β2b

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Women’s Day offer» 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ :

Ο Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου Ρέντη αρ. 98, (εφεξής «ΠΕΙΦΑΣΥΝ» ή «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ») διοργανώνει Διαγωνισμό με κλήρωση, που απευθύνεται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς πελάτες του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά οι φαρμακοποιοί πελάτες του ΠΕΙΦΑΣΥΝ που πραγματοποιούν αγορές αξίας 175€ (προ ΦΠΑ & προ έκπτωσης) και άνω, από τα προϊόντα της προσφοράς «Women’s day offer», κατά το χρονικό διάστημα από 08-03-2023 έως και 09-03-2023, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας PEIFASYN Β2Β.

Κάθε Συμμετέχων δικαιούται μόνο μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ειδικότερα, ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ, την 10η-03-2023 θα καταχωρήσει αυτομάτως ως συμμετέχοντες όλους τους πελάτες (ανά ΑΦΜ), οι οποίοι σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, θα έχουν πραγματοποιήσει αγορές αξίας 175€ προ ΦΠΑ, κατά το ως άνω ορισθέν χρονικό διάστημα από 08-03-2023 έως και 09-03-2023.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΙΦΑΣΥΝ.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η πρόσβαση στο σύστημά του.

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα ληφθούν υπ’όψιν οι αγορές που πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας PEIFASYN Β2Β, από τα προϊόντα της προσφοράς, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, από την 08η Μαρτίου 2023 και ώρα Ελλάδος 07:00 π.μ. μέχρι και την 09η Μαρτίου 2023 και ώρα Ελλάδος 00:00πμ.

Αγορές που θα ολοκληρωθούν πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 10-03-2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο -5- κατωτέρω.

 

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για τη  συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα με όνομα χώρου https://b2b.peifasyn.gr, εφεξής «η Πλατφόρμα Β2Β», να εισέλθει με τους μοναδικούς κωδικούς του, και να πραγματοποιήσει αγορές αξίας διακοσίων πενήντα ευρώ (175€) και άνω από τα προϊόντα της χριστουγεννιάτικης προσφοράς, κατά το χρονικό διάστημα από την 8η Μαρτίου 2023 και ώρα Ελλάδος 07:00 π.μ. μέχρι και την 9η Μαρτίου 2023 και ώρα Ελλάδος 00:00πμ.

Για τον υπολογισμό της αξίας των αγορών θα λαμβάνεται υπ’όψιν η καθαρή αξία των προϊόντων προ ΦΠΑ και προ έκπτωσης.

Ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ, την 10η-03-2023 θα καταχωρήσει αυτομάτως ως συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό όλους τους πελάτες (ανά ΑΦΜ), οι οποίοι σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, θα έχουν πραγματοποιήσει αγορές σύμφωνα με τα ανωτέρω, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από πλευράς του πελάτη.

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.​

  1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής μέσω μίας τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ..

Η αποστολή των δώρων θα γίνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την διενέργεια της Κλήρωσης

Η ανακοίνωση του ονόματος του Νικητή θα γίνει με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΠΕΙΦΑΣΥΝ www.peifasyn.gr  και στην ιστοσελίδα του Facebook https://www.facebook.com/peifasyn .

Ο Νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή/και με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο από τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ και θα ενημερωθεί για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων του.

Σε περίπτωση που ο αναδειχθείς Νικητής δηλώσει ότι δεν αποδέχεται τους όρους του Διαγωνισμού και ως εκ τούτου επιθυμεί την εξαίρεσή του από τον Διαγωνισμό, τότε η Κλήρωση θα επαναληφθεί για την ανάδειξη νέου νικητή μεταξύ των λοιπών συμμετεχόντων, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί εκ νέου από τον Διοργανωτή.

  1. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Το δώρο του Διαγωνισμού θα είναι τo εξής:

– Δωροεπιταγή SPA αξίας 100€ στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια.

Τo δώρo παρέχεται ως έχει, δεν μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί, ούτε να ανταλλαχθεί.

Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του παραπάνω ανακοινωθέντος Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, ο Διοργανωτής θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων πελατών του, στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η ανάδειξη των Νικητών.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και στο πλαίσιο των σκοπών του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο που τυχόν ληφθούν κατά την παράδοση των δώρων και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή, για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης.

Ο Διοργανωτής θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια.

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματά σας αυτά επικοινωνώντας με τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ μέσω e-mail στη διεύθυνση personaldata@peifasyn.gr ή με επιστολή στη διεύθυνση ΠΕΙΦΑΣΥΝ Π.Ε., Αγ. Ι. Ρέντη 98, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής, Τ.Κ. 18233. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ως αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή της, διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («Κανονισμός» ή “GDPR”), τον Ν. 4624/2019, τον Ν. 3471/2006, το ισχύον ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου του ΠΕΙΦΑΣΥΝ.

Ο Διοργανωτής διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα (αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται έναντι τρίτων συμμετεχόντων) να θεωρήσει ως άκυρη τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ή σαφείς ενδείξεις ότι χρησιμοποίησε αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ή την ανάδειξή του ως νικητή. Ρητά δε οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του Διοργανωτή, σε περίπτωση που κριθεί ότι πρέπει να ακυρωθεί η συμμετοχή κάποιου από τον Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούται να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση του, καθώς και να ματαιώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της Ιστοσελίδας www.peifasyn.gr ή/και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του Διοργανωτή ή/και της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια του Πειραιά. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

 

b2b.peifasyn.gr