ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ            

06/06/2022-Αρ. πρωτ. 28.469

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε» και δ.τ. «ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε», που εδρεύει στον Αγ. Ι. Ρέντη, επί της οδού Αγ. Ι. Ρέντη, αριθμός 98, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού άρθρ. 4.3, 4.5, 9 α,γ,ε, 10.1δ, 17.6, 17.10, 21, 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 23, 28, 29, 30

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Στη συνεδρίασή του της 01/06/2022 τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

                 ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση Νέων Μελών.
  2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων – Οικονομικών Καταστάσεων Διαχειριστικής Χρήσης 2021.
  3. Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Διαχειριστική Χρήση 2021.
  4. Διανομή Κερδών Διαχειριστικής Χρήσης 2021.
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού Διαχειριστικής Χρήσης 2022.
  6. 6. Ενημέρωση επί διαφόρων θεμάτων.

ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ

Όλους τους Συνεταίρους – Μέλη του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ Π.Ε., στην Τακτική  Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ATHENS MARRIOTT (δίπλα στο Ευγενίδειο Ίδρυμα-Πλανητάριο) που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμός 385, την 29/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, ελλείψει δε απαρτίας την  06/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 και ελλείψει απαρτίας οπωσδήποτε την 13/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

Σημειωτέον ότι το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού μετά από συγκεκριμένη επικοινωνία που είχε με το  Ξενοδοχείο ATHENS MARRIOTT, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι το Ξενοδοχείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τις εντολές και τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Κυβέρνησης, του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχοντας υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Προσκαλεί δε τους παραλήπτες της παρούσας να συνεργάζονται για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αποσταλεί σε όλα τα Μέλη, θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Πειραιά και θα τοιχοκολληθεί στον Συνεταιρισμό και στην είσοδο της αίθουσας την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

                                          ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ Π.Ε.

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                           Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ.Σ.

                            Κ. Πάνος                                              Ε. Μαυρίδου

b2b.peifasyn.gr