Ζώα συντροφιάς: Τι προβλέπει ο νέος νόμος;

Ένα νέο  μέτρο για τα ζώα συντροφιάς, που παρέμενε παγωμένο από το 2021 που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ”»(Νόμος 4830/2021) , ήρθε να αλλάξει την πραγματικότητα των ιδιοκτητών σκύλων και γατών στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα, με τον νέο νόμο ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς, έχει επιπλέον  τις εξής υποχρεώσεις:

 

1) Να στειρώσει τον σκύλο ή τη γάτα του, εντός έξι μηνών από την απόκτησή τους, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός έτους. Εάν το ζώο είναι μικρότερο σε ηλικία (κάτω του ενός έτους), τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να φροντίσει για τη στείρωσή του αφού συμπληρώσει τους δώδεκα μήνες ζωής και μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να διαφοροποιείται, ανάλογα με τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, έπειτα από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.

Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για ζώα, των οποίων δείγμα γενετικού υλικού (DNA) έχει αποσταλεί στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ)* . Για τη διαδικασία καταβάλλεται εφάπαξ, μέσω του www.gsis.gr, ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 ευρώ για κάθε ζώο, το οποίο παραδίδεται εκτυπωμένο στον κτηνίατρο, καθώς και έως 10 ευρώ για τα έξοδα λήψης και αποστολής του υλικού. Δεν καταβάλλεται παράβολο για τα σκυλιά που προορίζονται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών). Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο ποσό έως 10 ευρώ για τα έξοδα αποστολής του δείγματος γενετικού υλικού.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται να στειρώσει το ζώο του ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, θα του επιβληθεί πρόστιμο 1.000 ευρώ. Παράλληλα, θα του δοθεί τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου.

Αν παρέλθει και αυτό το χρονικό διάστημα και ο ιδιοκτήτης δεν έχει μεριμνήσει για την απαιτούμενη ενέργεια, τότε επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς ή να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού του (DNA) ξεκινά την 21/1/2024 και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται από την 21/6/2024.

Να αναφερθεί ότι η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για τους σκύλους εργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

2. Να σημάνει και να καταγράψει τον σκύλο ή τη γάτα του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), πριν το ζώο αποχωρίσει από τον τόπο γέννησής του και, οπωσδήποτε, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη γέννησή του, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση απόκτησης.

Να τονιστεί ότι είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση κάθε σκύλου και γάτας, η καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ, όπως και η καταχώριση κάθε μεταβολής. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο ΕΜΖΣ και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, το αργότερο εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από τη μεταβολή.

Κατ’ εξαίρεση, η απώλεια και η εύρεση θα πρέπει να δηλωθούν εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών, από το σχετικό γεγονός. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ενημερώνονται, αναλόγως, από τον κτηνίατρο, το ΕΜΖΣ και το διαβατήριο του ζώου.

Αν ο ιδιοκτήτης πρόκειται να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα μαζί με το ζώο του, τότε η διαγραφή του ζώου συντροφιάς από το ΕΜΖΣ πραγματοποιείται αποκλειστικά με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας όπου θα εγκατασταθούν.

 

3. Από τις 19/12/23, ως επίσημο έγγραφο λογίζεται μόνο το ηλεκτρονικό βιβλιάριο και το διαβατήριο ζώων συντροφιάς (που συνήθως εκδίδεται για ταξίδι εκτός Ελλάδος) και καταργείται το χάρτινο βιβλιάριο ζώων που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα.

Εξαίρεση αποτελούν τα βιβλιάρια στα οποία έχουν καταχωρηθεί εμβολιασμοί μέχρι τις 18/12/2023 και φέρουν αποκλειστικά υπογραφή και σφραγίδα κτηνιάτρου. Κάθε νέος εμβολιασμός και κάθε νέα κτηνιατρική πράξη (μετά τις 19/12/2023) θα καταχωρούνται πλέον στη βάση δεδομένων σε ψηφιακό βιβλιάριο υγείας από τον κτηνίατρό σας, το οποίο θα αντικαθιστά το συμβατικό (χάρτινο).

Σε περίπτωση που το ζώο, σκύλος ή γάτα, δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά (microchip), καμία κτηνιατρική πράξη δεν μπορεί να καταγραφεί επίσημα και το ζώο δεν μπορεί να καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων.

Σε περίπτωση που ένα ζώο συντροφιάς έχει εμβολιαστεί αλλά δε φέρει microchip, ο εμβολιασμός (όπως και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη) δεν θεωρείται έγκυρος και δεν ισχύει σε περίπτωση ελέγχου από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

Πηγή: https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2023/01/FEK-B135-18_01_2023.pdf

b2b.peifasyn.gr