ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τροπολογία για τον εποχικό εμβολιασμό και τον αντιτετανικό εμβολιασμό, την άμεση αποζημίωση φαρμακείων μετά από φυσικές καταστροφές, την τροπολογία για τα πειθαρχικά συμβούλια, την τιμολόγηση φαρμάκων, την συνταγογράφηση ναρκωτικών κα (Άρθρο 160) 09/03/2019 Δείτε περισσότερα
Υποχρέωση ιδιωτικών φαρμακείων να διαθέτουν ως απόθεμα μια τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου της συνημμένης λίστας» Αθήνα, 21-1-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ3(α) οικ. 5133, Υπουργείο Υγείας 21/01/2019 Δείτε περισσότερα
Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου 11/07/2018 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων 15/12/2017 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων Εκπτώσεις 15/02/2017 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων Εκπτώσεις 19/04/2016 Δείτε περισσότερα
Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου (Αριθ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Γ5(α)/ οικ. 69976 (ΦΕΚ Β΄ 1958/11−09−2105), υπουργικής απόφασης «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Υβριδικά φάρμακα (Αριθ. Γ5(α) 29/10/2015 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων 11/09/2015 Δείτε περισσότερα
Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με «Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης» 28/05/2015 Δείτε περισσότερα
Θετικός κατάλογος φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές 12/05/2015 Δείτε περισσότερα
Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων (Άρθρο 4) και Επιβολή κυρώσεων σε φαρμακοποιούς σε περίπτωση μη χορήγησης φθηνότερου φαρμάκου (Άρθρο 46) 24/12/2014 Δείτε περισσότερα
Θετικός κατάλογος φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές 16/12/2014 Δείτε περισσότερα
Κατευθυντήριες γραμμές της 5ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (2013/C 343/01) 15/12/2014 Δείτε περισσότερα
Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές 29/08/2014 Δείτε περισσότερα
Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) 21/07/2014 Δείτε περισσότερα
Υποχρέωση φαρμακοποιών να διαθέτουν ως απόθεμα και να χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν με την χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων. Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να ελέγχει σε μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέλεσης συνταγών του κάθε φαρμακοποιού, και να επιβάλει κυρώσεις σε φαρμακοποιούς που παραβιάζουν τις διατάξεις 16/07/2014 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις τιμολόγησης 15/07/2014 Δείτε περισσότερα
Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές 11/07/2014 Δείτε περισσότερα
Πειθαρχικά συμβούλια Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία (αδειοδοτήσεις) και τις φαρμακαποθήκες (υποστηρικτικός χώρος) 11/07/2014 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων-εφαρμογή κλιμακωτού ποσοστού για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ 02/07/2014 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων 10/06/2014 Δείτε περισσότερα
Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. Από την επόμενη ανατιμολόγηση τα άνω φάρμακα δύναται να χορηγούνται και από τα ιδιωτικά φαρμακεία 04/06/2014 Δείτε περισσότερα
Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) 14/05/2014 Δείτε περισσότερα
Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων 09/05/2014 Δείτε περισσότερα
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 07/04/2014 Δείτε περισσότερα
Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές 26/03/2014 Δείτε περισσότερα
Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές 07/03/2014 Δείτε περισσότερα
Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές 13/02/2014 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων 21/01/2014 Δείτε περισσότερα
Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων 16/01/2014 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων 09/12/2013 Δείτε περισσότερα
Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) 07/11/2013 Δείτε περισσότερα
Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές 03/10/2013 Δείτε περισσότερα
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων» και θέματα αποζημίωσης νέων φαρμάκων (για φάρμακο που δε διαθέτει γενόσημο και έχει λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από τη συμμετοχή, το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου 09/09/2013 Δείτε περισσότερα
Στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 57408/14.6.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1446/Β΄/14.6.2013) «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων», στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα γενόσημα προϊόντα με άδεια κυκλοφορίας μετά την 1.1.2012 δεν δύνανται να λάβουν τιμή μεγαλύτερη του 75% της τιμής που λαμβάνουν τα προϊόντα αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των». 25/07/2013 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας , Ποινές παραβατικών συμπεριφορών παρόχων υγείας κατά την εμπορία και διακίνηση φαρμάκων και λοπές διατάξεις (ΦΕΚ 167, 23/07/13, σελ.: 2504-2507) 23/07/2013 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων 14/06/2013 Δείτε περισσότερα
Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές 11/05/2013 Δείτε περισσότερα
Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΦΕΚ 1049, 29/04/13 Αριθ.Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221) 29/04/2013 Δείτε περισσότερα
Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ασφαλιστικές τιμές. Σε περίπτωση κατά την οποία επιλεγεί φαρμακευτικό σκεύασμα η λιανική τιμή του οποίου είναι μεγαλύτερη από την ασφαλιστική, η προκύπτουσα διαφορά επιμερίζεται κατά 50% στον ασθενή και κατά 50% στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 26/03/2013 Δείτε περισσότερα
Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα αρχίζει πλήρως από τις 11 Ιουλίου 2013. Από τις 11 Ιουλίου τα Καλλυντικά προϊόντα δεν γνωστοποιούνται εθνικά παρά μόνο στην Ε.Ε., μέσω CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) 11/03/2013 Δείτε περισσότερα
Κατευθυντήριες γραμμές της 7ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 2013/C 68/01 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης) 07/03/2013 Δείτε περισσότερα
Λίστα φαρμάκων σοβαρών παθήσεων του Ν.3816 (αναθεώρηση και συμπλήρωση) 07/02/2013 Δείτε περισσότερα
Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ για χορήγηση αναλωσίμων υλικών για διαβητικούς ασθενείς 06/02/2013 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων (ΦΕΚ 94, 23/01/13 Αριθμ.ΔΥΓ3(α)/οικ.7789) 23/01/2013 Δείτε περισσότερα
Πίνακας χορηγουμένων ειδών πρόσθετης περίθαλψης από ΕΟΠΥΥ (ορθοπεδικά είδη, τεχνητά μέλη, ειδικά μηχανήματα αποκατάσταση, θεραπευτικά υποδήματα για διαβητικούς, είδη κεφαλής) προϋποθέσεις χορήγησης, συμμετοχή, κατώτερες τιμές 21/01/2013 Δείτε περισσότερα
Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων 17/12/2012 Δείτε περισσότερα
Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας (Άρθρο 11) για έκτακτο τέλος και αναδρομικό rebate 19/11/2012 Δείτε περισσότερα
Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας 18/11/2012 Δείτε περισσότερα
Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ 18/11/2012 Δείτε περισσότερα
Έγκριση του θετικού καταλόγου φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 16/11/2012 Δείτε περισσότερα
Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 16/11/2012 Δείτε περισσότερα
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Νόμος 4093. 12/11/2012 Δείτε περισσότερα
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων (ΦΕΚ 2719, 06/10/12 Αριθ.ΔΥΓ 3(α)/οικ.97018) 08/10/2012 Δείτε περισσότερα
Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΦΕΚ 2374, 24/08/12 Αριθ.ΔΥΓ 3(α)/οικ.82161) 24/08/2012 Δείτε περισσότερα
Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 08/03/2012 Δείτε περισσότερα
Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου "Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας. ΦΕΚ 41, 01/03/12 (Νόμος 4052) 01/03/2012 Δείτε περισσότερα
Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας ΦΕΚ 31, 02/03/11 (Νόμος 3918) 02/03/2011 Δείτε περισσότερα
Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και κυκλοφορίας κτηνιατρικών (ΦΕΚ 731, 16/06/06 Αριθμ.282371) 16/06/2006 Δείτε περισσότερα
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον Τομέα των Καλλυντικών(ΦΕΚ 352, 18/03/05 Αριθ.ΔΥΓ 3(α)/ΓΠ.132979 18/03/2005 Δείτε περισσότερα
Οργάνωση και Προδιαγραφές λειτουργίας Φαρμακαποθήκης ΦΕΚ 68, 03/03/04 (Προεδρικό διάταγμα 88) 03/03/2004 Δείτε περισσότερα
Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική ΟΔ/2002/46ΕΚ "σχετικά με τα Συμπληρώματα Διατροφής" (ΦΕΚ 395, 27/02/04 Αριθ.Υ1/γπ.127962/03 27/02/2004 Δείτε περισσότερα
Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 32, 16/01/04 Αριθ.ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ/1348) 16/01/2004 Δείτε περισσότερα
Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ΦΕΚ 296 23/12/03 (Νόμος 3204) 23/12/2003 Δείτε περισσότερα
 
b2b.peifasyn.gr